ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Απόπειρα συμβιβασμού -Φιλικός διακανονισμός

Η απόπειρα συμβιβασμού είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε εφαρμογή σχετικής ρήτρας, που περιλαμβάνεται σε σύμβαση, είτε δυνάμει μεταγενέστερης συμφωνίας των μερών.

Η απόπειρα συμβιβασμού των αντιτιθέμενων μερών πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Το Συμβούλιο μετά την μελέτη της υπόθεσης , θα εκπονήσει σχέδιο συμβιβαστικής επίλυσης, το οποίο θα προταθεί, με σύμφωνη γνώμη του επισπεύδοντος, στις άλλες πλευρές προς επίλυση της διαφοράς

Το Συμβούλιο κατά την διαδικασία της απόπειρας συμβιβασμού  εφαρμόζει τον κανόνα του άρθρου 871 ΑΚ ,τον κανόνα του εδαφίου β της παραγράφου 3 άρθρου 37 Κώδικα περί Δικηγόρων, τους κανόνες δεοντολογίας, των διατάξεων των νόμων 3898/2010 και 4640/2019 και τον Κανονισμό Δεοντολογίας του Γραφείου.

«Κατά την διάταξη του άρθρου 871 του ΑΚ, με την σύμβαση του συμβιβασμού οι συμβαλλόμενοι διαλύουν με αμοιβαίες υποχωρήσεις μία φιλονικία τους ή μία αβεβαιότητα για κάποια έννομη σχέση. Με αβέβαιη σχέση εξομοιώνεται και η επισφαλής απαίτηση. Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι ο εξώδικος συμβιβασμός, κρινόμενος, εφόσον συντρέχουν οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις, δεν καταργεί την δίκη, αλλά μπορεί να θεμελιώσει ένσταση ανατρεπτική, η οποία, αν προταθεί και αποδειχθεί, υποχρεώνει το δικαστήριο της ουσίας να ρυθμίσει το διατακτικό της αποφάσεώς του σύμφωνα με το περιεχόμενο του συμβιβασμού και αποφανθεί, περαιτέρω, ότι δεν υφίσταται αντικείμενο της δίκης……

Προϋπόθεση του συμβιβασμού είναι, πλην άλλων, και η συμφωνία των ενδιαφερομένων για τον τερματισμό της μεταξύ τους φιλονικίας ή αβεβαιότητας ως προς κάποια έννομη σχέση, με αμοιβαίες υποχωρήσεις……

Είναι δυνατή η σύναψη συμβιβασμού και μετά την έκδοση της τελεσίδικης αποφάσεως, όταν αμφισβητείται είτε η ύπαρξη είτε η ισχύς του δεδικασμένου και η απόφαση υπόκειται σε αναίρεση ή αναψηλάφηση, οπότε η υποχώρηση για αμφότερα τα διάδικα μέρη, συνίσταται στην παραίτησή τους από τα ένδικα μέσα της αναιρέσεως και αναψηλαφήσεως κατά της τελεσίδικης αποφάσεως, γεγονός που έχει ως συνέπεια την απώλεια της δυνατότητας ως προς μεν τον ενάγοντα να αιτηθεί μεγαλύτερο του ήδη επιδικασθέντος με την τελεσίδικη απόφαση ποσού, όσο και από μελλοντικές αξιώσεις του, του δε εναγομένου την επιδίκαση μικροτέρων των ήδη επιδικασθέντων ποσών.» 1257/2017  Α.Π

Περισσότερα
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards

error: Content is protected !!