ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Ρήτρα  Διαιτησίας.

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης ή ματαιώσεως της, για οποιοδήποτε λόγο, τα μέρη θα επιλύουν την υφισταμένη διαφορά, διαιτητικά,στην διαιτησία του γραφείου socrates-alternativedisputeresolution.gr, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαιτησίας του ΚΠολΔ, και του Κανονισμού Διαιτησία του γραφείου.

Οι  συμβαλλόμενοι

 

Η ενεργοποίηση της ρήτρας συντελείται με την έγγραφη πρόσκληση ενός των μερών προς το άλλο μέρος.

Τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν εγγράφως, από κοινού, εντός τριών ημερών από την ενεργοποίησης της ρήτρας,άλλο οργανισμό διαιτησίας.

Το γραφείο δεν υποχρεούται  να αποδεχθεί την εντολή των μερών, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εγκυρότητα της ρήτρας  Διαιτησίας.

 

Η  ad hoc διαιτησία, σε περίπτωση που ο συμβιβασμός και η διαμεσολάβηση αποβούν άκαρπες, θα παράσχει την δυνατότητα στα αντιτιθέμενα μέρη να επιλέξουν, το εφαρμοστέο δίκαιο, τον τόπο, την γλώσσα και τον ή τους διαιτητές, που σε ιδιαίτερα εύλογο χρόνο και με γνωστή εκ των προτέρων δικαστική δαπάνη, θα κρίνουν την διαφορά κατ’ ουσία, με βάση το υφιστάμενο συμβατικό πλαίσιο,την αρχή της αναλογικότητας και της καλής πίστης.

Περισσότερα

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards

error: Content is protected !!