Ρήτρες

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Ρήτρες απόπειρας συμβιβασμού και διαμεσολάβησης.

Για να λάβει χώρα η διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών απαιτείται έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία είναι δυνατόν να καταχωρηθεί στην αρχική σύμβαση ή σε άλλο έγγραφο, (πχ τιμολόγιο) ή σε μεταγενέστερη συμφωνία των μερών.

Ρήτρα απόπειρας συμβιβασμού:

“Κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει και αφορά την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσης συναλλαγής-σύμβασης, θα επιλύεται συμβιβαστικά, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών”.

Οι  συμβαλλόμενοι

Ρήτρα διαμεσολάβησης:

“Σε περίπτωση μη εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσεως, τα μέρη θα προσφύγουν στην διαδικασία της διαμεσολάβησης όπως αυτή προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό διαμεσολάβησης της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του γραφείου” .

Οι συμβαλλόμενοι

Η ενεργοποίηση της ρήτρας συντελείται με την έγγραφη πρόσκληση ενός των μερών προς το άλλο μέρος.

Τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν εγγράφως από κοινού , εντός τριών ημερών από την ενεργοποίησης της ρήτρας, άλλο οργανισμό διαμεσολάβησης.

Το γραφείο δεν υποχρεούται  να αποδεχθεί την εντολή των μερών, χωρίς αυτό να επηρεάζει την εγκυρότητα της ρήτρας.

 

Περισσότερα

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards