Αμοιβές

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Οι αμοιβές του γραφείου προκαταβάλλονται και επιβαρύνονται με το ισχύον ΦΠΑ ,για όλες τις υπηρεσίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Με την υποβολή της Αίτησης καταβάλλεται πάγια αμοιβή 100 ευρώ.

Κατά την εξέλιξη των παρεχομένων υπηρεσιών προκαταβάλλεται αναλογική, με το αντικείμενο της διαφοράς, αμοιβή, η οποία συμφωνείται και αποτελεί μέρος της Σύμβασης Εναλλακτικής Επίλυσης.

Με την σύνταξη της Σύμβασης Εντολής Διαμεσολάβησης μεταξύ του επισπεύδοντος και του ορισθέντος ως διαμεσολαβητή προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστον , ο αριθμός των απαιτούμενων συνεδριών και το ποσόν της ωριαίας αμοιβής του διαμεσολαβητή και προκαταβάλλεται, σε αυτόν, το σύνολο του ποσού.

Εάν τα μέρη αποφασίσουν την επέκταση του χρόνου διαμεσολάβησης, συντάσσεται πρόσθετη πράξη και προκαταβάλλεται η πρόσθετη αμοιβή.

 

Νόμος 4640/2019

Αρθρο: 18
Ημ/νία: 30.11.2019
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τίτλος Αρθρου
Αμοιβή διαμεσολαβητή
Κείμενο Αρθρου

1. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία του διαμεσολαβητή και των μερών.

2. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται ως εξής: α) στις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, το επισπεύδον μέρος προκαταβάλλει στον διαμεσολαβητή ποσό πενήντα (50,00) ευρώ ως αμοιβή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το ποσό αυτό βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία. Σε περίπτωση που η διαφορά αχθεί ενώπιον δικαστηρίου, το μέρος της διαφοράς που δεν προσήλθε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, παρότι κλήθηκε νόμιμα προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος ή δεν κατέβαλε το ποσό που του αναλογεί για την αμοιβή του διαμεσολαβητή για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία, καταδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 επ. Κ.Πολ.Δ. σε ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε το επισπεύδον μέρος για την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το ποσό αυτό λογίζεται ως δικαστικό έξοδο ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης, β) για κάθε ώρα διαμεσολάβησης μετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία η ελάχιστη αμοιβή ορίζεται στο ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ και βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία.

3. Τα ποσά της παραγράφου 2 μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

4. Ο διαμεσολαβητής οφείλει να παρέχει στα μέρη πλήρη ενημέρωση για την αμοιβή του σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

Νόμος 3898/2010

 

Άρθρο 12

Αμοιβές

  1. 1. Ο διαμεσολαβητής αμείβεται με ωριαία αντιμισθία και για 24 κατ΄ ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τα μέρη και ο δια-μεσολαβητής μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικό τρόπο αμοιβής.
  2. 2. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή βαρύνει τα μέρη κατ΄ ισομοιρία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Κάθε μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του.
  3. 3. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας της παραγράφου 1 καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.-

 

Περισσότερα

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards