Δεοντολογία

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Κανονισμός Δεοντολογίας

Δικηγόροι και διαμεσολαβητές,συνεργάζονται με το γραφείο, σύμφωνα με τους όρους Σύμβασης Παροχής Νομικών Υπηρεσιών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κανόνες δεοντολογίας του γραφείου.

Η παροχή νομικών υπηρεσιών έχει εξ ορισμού εμπιστευτικό χαρακτήρα, μη εξαρτώμενο από δήλωση άρσεως της εμπιστευτικότητας του λήπτη των υπηρεσιών αυτών, ενώ η διαμεσολάβηση, ως θεσμός εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, είναι διαδικασία ιδιωτική, εμπιστευτική και άτυπη,προϋποθέσεις μη εξαρτώμενες από τυχόν αντίθετη βούληση των μερών.

Οι δικηγόροι και οι διαμεσολαβητές, που ασκούν καθήκοντα, στις υποθέσεις που θα διεκπεραιώνονται από το γραφείο, τηρούν απαρέγκλιτα την εμπιστευτικότητα, που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις και τους κώδικες δεοντολογίας, ανεξάρτητα από την τυχόν σύναψη από τα μέρη συμφωνίας περί άρσεως εμπιστευτικότητας.

Συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών περί άρσεως της εμπιστευτικότητας, θα ισχύουν αποκλειστικά μεταξύ αυτών και σε ουδεμία περίπτωση  ισχύουν για τους δικηγόρους και διαμεσολαβητές συνεργάτες του γραφείου, ενώ δεν θα δημιουργούν ευχέρεια ή υποχρέωση τους, να παρίστανται ενώπιον οποιασδήποτε αρχής και δικαστικής διαδικασίας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, σχετικά με ότι έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, συναφή ή παρεμπίπτοντα.

Εφόσον η διαφορά αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων ή σε διαιτησία, ο δικηγόρος, ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι νομικοί παραστάτες αυτών και όσοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες και εμποδίζονται να προσκομίσουν στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, ιδίως, να αναφερθούν στις συζητήσεις, δηλώσεις και προτάσεις των μερών, καθώς και στις απόψεις του διαμεσολαβητή, παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους δημόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή η ψυχική υγεία προσώπου.

Οι συνεργάτες του γραφείου

 -είναι, αποκλειστικά,  δικηγόροι, δεδομένου ότι οι κάθε είδους και αντικειμένου διαφορές, τίθενται προς επίλυση ως νομικά,δεοντολογικά και όχι ως οντολογικά ζητήματα. Εξειδικευμένοι συνεργάτες, επιστήμονες και τεχνικοί,  είναι δυνατόν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως εμπειρογνώμονες, εφ’ όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από τα μέρη.

– υποχρεούνται να μην αναλαμβάνουν τη διενέργεια Εναλλακτικής Επίλυσης και εάν έχουν ήδη αναλάβει, να μην τη συνεχίσουν, προτού γνωστοποιήσουν εγγράφως στα μέρη τυχόν στοιχεία ή γεγονότα, που ενδέχεται να επηρεάσουν ή να δώσουν την εντύπωση ότι επηρεάζουν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους. Στην περίπτωση αυτή, η έναρξη της  διαδικασίας ή η συνέχιση της, εξαρτάται από την σύμφωνη γνώμη των μερών, άνευ της οποίας η διαδικασία διακόπτεται και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

– αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνον, εφόσον, κατά την κρίση τους, μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης Διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης, σύμφωνα με την επαγγελματική τους κατάρτιση, την πρακτική τους εμπειρία και τις δεξιότητες που κατέχουν.

-διεξάγουν την  Διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης σύμφωνα με τις διατάξεις δεοντολογίας των Ν. 3898/2010 και 4640/2019, του Κώδικα περί Δικηγόρων,του Κώδικα Δεοντολογίας, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κανονισμό Δεοντολογίας του γραφείου.
Μετά την περάτωση της διαμεσολάβησης και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της, δεν επιτρέπεται στον δικηγόρο και διαμεσολαβητή να ασχοληθεί υπό άλλη επαγγελματική ιδιότητα με τη συγκεκριμένη υπόθεση που χειρίστηκε, μεταξύ των ίδιων μερών. (άρθρο 14 Ν 4640/2019)

– κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη προς τρίτους.

-υποχρεούνται να ενεργούν έναντι των μερών κατά τρόπο απαλλαγμένο από προσωπικές κρίσεις, πεποιθήσεις και προκαταλήψεις και να μεριμνούν για την ισότιμη συμμετοχή και διευκόλυνση όλων των μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας.

-δεν επιτρέπεται να κατευθύνουν τα μέρη και να τους επιβάλουν τη λύση που οι ίδιοι  προκρίνουν. Δύνανται να διατυπώνουν την προσωπική τους άποψη, η οποία δεν είναι δεσμευτική,  εφόσον τα μέρη το επιθυμούν και είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν ουδέτεροι ως προς το αποτέλεσμα της Διαδικασίας Εναλλακτικής Επίλυσης και Διαμεσολάβησης. (άρθρο 13 εδ 2 Ν 4640/2019)

-αναλαμβάνουν να διαμεσολαβήσουν με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, διευκολύνοντας τα μέρη να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση για τη διαφορά.(εδ 3 Ν 4640/2019)

-υποχρεούνται να διεξάγουν τη διαμεσολάβηση με βάση την αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών. Μεριμνούν ώστε τα μέρη να κατανοούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, που πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς και τον ρόλο αυτού και όλων των συμμετεχόντων και ενημερώνουν τα μέρη, ότι είναι ελεύθερα, ανά πάσα στιγμή, να αποχωρήσουν από τη διαδικασία χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, κύρωση ή ποινή.

-μεριμνούν για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

-λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι η λύση που θα εξευρεθεί για την διευθέτηση της διαφοράς είναι προϊόν επίγνωσης και εμπεριστατωμένης συναίνεσης των μερών, καθώς επίσης και ότι τα μέρη κατανοούν τους όρους της συμφωνίας.

–  δύνανται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικοινωνούν με καθένα από τα μέρη και να τα συναντούν είτε χωριστά είτε από κοινού. Πληροφορίες που αντλούν κατά τις επαφές τους με το ένα μέρος δεν γνωστοποιούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του μέρους που τις έδωσε.

– οφείλουν να ενημερώνουν τα μέρη για τον τρόπο που μπορούν να καταστήσουν τη μεταξύ τους συμφωνία εκτελεστή, όπου αυτό είναι δυνατό. (άρθρο 15 Ν 4640/2019

– μπορούν να περατώσουν την διαδικασία, μετά από αιτιολογημένη ενημέρωση των μερών, εφόσον: α) επέρχεται διευθέτηση της διαφοράς κατά τρόπο αντίθετο με τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη, ή β) θεωρούν, ότι η συνέχιση της διαμεσολάβησης είναι απολύτως αδύνατο να οδηγήσει στη διευθέτηση της διαφοράς.

-δύνανται να προβάλουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, υπό τον όρο ότι ενεργούν κατά τρόπο επαγγελματικό, ειλικρινή και αξιοπρεπή. (άρθρο 12 Ν 4640/2019)

Περισσότερα

 

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards