Δικηγορικό Γραφείο

 

Ο  ιδρυτής του γραφείου  Ιωάννης Ν. Λύτρας, δικηγόρος Αθηνών από το 1981, με εμπειρία  στο ιδιωτικό, εμπορικό, εργατικό και τραπεζικό δίκαιο, είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής δικηγορίας και την άσκηση εναλλακτικών μορφών επίλυσης ιδιωτικών και εμπορικών διαφορών.

Η συμβουλευτική – προληπτική παροχή δικηγορικών υπηρεσιών και η εξώδικη επίλυση των ιδιωτικών και εμπορικών διαφορών, είναι εξειδικευμένο αντικείμενο της δικηγορικής ύλης και πρακτικής, το οποίο απευθύνεται σε εκείνους, που επιθυμούν την συνολική εποπτεία των νομικών τους υποθέσεων, από την δημιουργία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, μέχρι, είτε την ομαλή ολοκλήρωση τους, είτε την φιλική, εξώδικη επίλυση τους.

Οι λόγοι, για τους οποίους, τόσο η προληπτική παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, όσο και παροχή υπηρεσιών εξώδικης επίλυσης των διαφορών, συνήθως, παραβλέπονται, κατ’ αρχήν, οφείλονται, κυρίως, σε οικονομικούς λόγους,  που στην συνέχεια  δημιουργούν αναποτελεσματικά πρότυπα, όπως την  αδιάκριτη  προσφυγή στα δικαστήρια, πράγμα, η οποία  οδηγεί σε σοβαρές δυσλειτουργίες στην απονομή της δικαιοσύνης, λόγω του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων στην τακτική δικαιοσύνη.

Ο λόγος, για τον οποίο καθίσταται δυσχερής η ανάσχεση και η ανατροπή του προβληματικού  κοινωνικού αυτοματισμού, που οδηγεί, έκοντες, άκοντες,  στα δικαστήρια, θα πρέπει να αναζητηθεί  στους μηχανισμούς αναπαραγωγής των κοινωνικών αυτοματισμών, δηλαδή, εν προκειμένω, στην συμπεριφορά των προσώπων που εμπλέκονται, ευκαιριακά ή κατ’ επάγγελμα, στην αναπαραγωγή τους.

Η συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, προ της εκκρεμοδικίας, αλλά και σε κάθε στάδιο εκκρεμούς δίκης, όπου αυτή είναι δυνατή, αποτελεί θεμελιώδες καθήκον, κατά την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών.

Η  ιστοσελίδα,  Socrates-alternativedisputeresolution.gr, φιλοδοξεί να ανανεώσει την προσπάθεια παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής,  προληπτικής δικηγορίας και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, στο σύγχρονο νομικό περιβάλλον, με βασικό γνώμονα, την δημιουργία νομικών σχέσεων σε υγιείς βάσεις και την παροχή υπηρεσιών, άμεσης εξώδικης επίλυσης, σε περιπτώσεις εμπλοκής τους.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, επεξεργάζεται και παρέχει την αναγκαία τυποποίηση, των υπηρεσιών προληπτικής δικηγορίας και εξώδικης επίλυσης διαφορών, ώστε με την συνεργασία και συνδρομή των πληρεξουσίων δικηγόρων των εντολέων, να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή νομική ασφάλεια, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και το μικρότερο δυνατό κόστος.

Οι συνεργάτες του γραφείου, νέοι και παλαιότεροι, δικηγόροι, πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές και διαιτητές,  αποτελούν Ένωση Προσώπων, με σκοπό και καταστατική επιδίωξη την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, την  επιστημονική επεξεργασία και τον διάλογο, στους τομείς της προληπτικής δικηγορίας και της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Η κυριότερη, ωστόσο, φιλοδοξία μας και η εντατικότερη προσπάθεια μας, είναι η δημιουργία  και διατήρηση  υψηλού ήθους, κατά την άσκηση του επαγγέλματος, το οποίο, προφανώς, αποτελεί τον παρονομαστή  κάθε δραστηριότητας.

Περισσότερα

 

 

 

newspaper templates - theme rewards