Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Συγκροτείται από  δικηγόρο εκπρόσωπο του γραφείου,έναν δικηγόρο εξειδικευμένο στο εκάστοτε αντικείμενο της συγκεκριμένης διαφοράς και έναν σύμβουλο διαπιστευμένο διαμεσολαβητή .

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει  Αίτημα Εναλλακτικής Επίλυσης  που περιλαμβάνει, εκτός από το αίτημα του,επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την προς επίλυση διαφορά.

Το Συμβούλιο ,μετά την μελέτη του φακέλου , αποφασίζει εάν είναι δυνατή η αποδοχή της υπόθεσης.

Σε θετική περίπτωση , υπογράφεται Σύμβαση Ανάθεσης και Αποδοχής Εντολής Εναλλακτικής Επίλυσης , στην οποία  περιλαμβάνονται και οι ακολουθούμενοι από το Γραφείο όροι. Κάθε τροποποίηση της Συμβάσεως Εντολής  είναι έγγραφη, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και προσαρτάται στην αρχική Σύμβαση ως Πρόσθετη Πράξη.

Μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης το Συμβούλιο

-Μεριμνά  για την σύνταξη και υπογραφή Συμφώνου Εμπιστευτικότητας με το οποίο τα μέρη και κάθε άλλος συμμετέχων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά την Εναλλακτική Επίλυση. Στο Σύμφωνο περιλαμβάνεται το γεγονός, ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί Διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης.Το Σύμφωνο δεν καλύπτει τις περιπτώσεις όπου υποχρεούται κάποιος να πράξει διαφορετικά από διάταξη νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης, (άρθρο 16 Ν 4640/2019) και την περίπτωση όπου η κοινολόγηση του περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής,κατόπιν συμφωνίας των μερών.

– Προτείνει το ενδεικνυόμενο στάδιο Εναλλακτικής Επίλυσης

-Συνδράμει τα αντιτιθέμενα μέρη στον ορισμό του ή των διαμεσολαβητών.

-Πιστοποιεί ότι έχει συνταχθεί και επιδοθεί προς τους εντολείς από τους νομικούς τους παραστάτες,η Έγγραφη Γνωστοποίηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις υφιστάμενες προθεσμίες και τυχόν άλλες ιδιαιτερότητες, σχετικές με τις προς επίλυση ουσιαστικές διαφορές.

-Επιμελείται την σύνταξη και την υπογραφή της Σύμβασης Εντολής συμβιβαστικής επίλυσης ή διαμεσολάβησης μεταξύ του ή των εντολέων και του μεσολαβητή ή διαμεσολαβητή.

-Παρέχει πληροφορίες και κάθε διευκρίνιση ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί .

-Συνδράμει τα αντιτιθέμενα μέρη για την επιλογή της προσήκουσας διαδικασίας ,ώστε να συμβιβάσουν άμεσα, ιδιωτικά, εμπιστευτικά και άτυπα ,την μεταξύ τους διαφορά όπως αυτή αναφέρεται και προσδιορίζεται στην Σύμβαση.

Στο Συμβούλιο παρίστανται , μετά την σύναψη των σχετικών Συμβάσεων ,οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αναγκαίων μερών της διαφοράς.

Περισσότερα

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards

error: Content is protected !!