Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Το Συμβούλιο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, συγκροτείται από  δικηγόρο διαμεσολαβητή, ως εκπρόσωπο του Γραφείου και έναν συνεργάτη, δικηγόρο διαμεσολαβητή. Εφ’ όσον κριθεί σκόπιμο, στο Συμβούλιο συμμετέχει δικηγόρος εξειδικευμένος στο  αντικείμενο  συγκεκριμένης διαφοράς.

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμπληρώσει  Αίτημα Εναλλακτικής Επίλυσης,  το οποίο συνοδεύεται από Ενημερωτικά Σημειώματα των πληρεξούσιων δικηγόρων, με τα οποία παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για την προς επίλυση διαφορά και μάλιστα ότι αφορά τυχόν παραγραφές και αποσβεστικές προθεσμίες.

Το Συμβούλιο

-επιμελείται την κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης Ανάθεσης και Αποδοχής Εντολής Εναλλακτικής Επίλυσης,  στην οποία  περιλαμβάνονται και οι ακολουθούμενοι από το Γραφείο όροι. Κάθε τροποποίηση της Συμβάσεως Εντολής  είναι έγγραφη, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και προσαρτάται στην αρχική Σύμβαση ως Πρόσθετη Πράξη.

-Μεριμνά  για την σύνταξη και υπογραφή Συμφώνου Εμπιστευτικότητας, με το οποίο τα μέρη και κάθε άλλος συμμετέχων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο του περιεχομένου της διαδικασίας, ανεξάρτητα από την επίτευξη συμφωνίας, ή μη.

Στο Σύμφωνο περιλαμβάνεται και το γεγονός, ότι πρόκειται να διεξαχθεί ή έχει διεξαχθεί Διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης.Το Σύμφωνο δεν καλύπτει τις περιπτώσεις, όπου υποχρεούται κάποιος να πράξει διαφορετικά από διάταξη νόμου ή για λόγους δημόσιας τάξης, (άρθρο 16 Ν 4640/2019) και την περίπτωση, όπου η κοινολόγηση του περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής.

– Προτείνει το ενδεικνυόμενο στάδιο Εναλλακτικής Επίλυσης

-Συνδράμει τα αντιτιθέμενα μέρη στον ορισμό του ή των διαμεσολαβητών.

-Επιμελείται την σύνταξη και την υπογραφή  Σύμβασης Εντολής συμβιβαστικής επίλυσης ή διαμεσολάβησης μεταξύ του ή των εντολέων και του μεσολαβητή ή διαμεσολαβητή.

-Παρέχει πληροφορίες και κάθε διευκρίνιση ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

-Συνδράμει τα αντιτιθέμενα μέρη για την επιλογή της προσήκουσας διαδικασίας, ώστε να συμβιβάσουν άμεσα, ιδιωτικά, εμπιστευτικά και άτυπα, την μεταξύ τους διαφορά, όπως αυτή αναφέρεται και προσδιορίζεται στην Σύμβαση.

Στο Συμβούλιο είναι δυνατόν να παρίστανται, μετά την σύναψη των σχετικών Συμβάσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αναγκαίων μερών της διαφοράς.

Περισσότερα

Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards