Απόπειρα Συμβιβασμού

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

Απόπειρα συμβιβασμού.

Ο δικαστικός ή ο εξώδικος συμβιβασμός αποτελεί δυνατότητα, που πρέπει να διερευνάται σε κάθε στάση των επίδικων διαφορών, διότι, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις και νομικές πρόνοιες, οδηγεί άμεσα στην απεμπλοκή επίδικων διαφορών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, όπου η προσδοκώμενη ωφέλεια, το κόστος και ο απαιτούμενος χρόνος παραμένουν αμφίβολα.

Η απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης, πριν ή μετά την επέλευση της εκκρεμοδικίας, κατά την οποία τα μέρη μεταξύ τους, είτε άνευ μεσολαβήσεως τρίτου προσώπου, είτε με την μεσολάβηση τρίτου προσώπου, επιχειρούν να επιλύσουν την διαφορά τους, ενδείκνυται να προηγείται τυχόν προσφυγής σε διαμεσολάβηση, δικαστική διαμεσολάβηση ή διαιτησία.

Η απόπειρα συμβιβασμού δεν είναι διαμεσολάβηση, ενώ ο δικηγόρος διαμεσολαβητής του γραφείου , δεν λειτουργεί ως όργανο της οργανωμένης αυτής θεσμικής διαδικασίας, αλλά ως ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος.  

Η συμβιβαστική επίλυση, επαρκώς υποστηρίζεται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενώ είναι εξ ίσου ασφαλής και αποτελεσματική με τις άλλες μορφές εννόμου προστασίας, ήτοι τις δικαστικές αποφάσεις, τις διαιτητικές αποφάσεις και το πρακτικό της διαμεσολάβησης.

 

1.-Απόπειρα Συμβιβασμού, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους.

Με την διαδικασία αυτή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών, με την συνδρομή του Συμβουλίου Εναλλακτικής Επίλυσης, θα επιχειρήσουν την επίτευξη του συμβιβασμού.

Η συνδρομή του γραφείου συνίσταται, στην διασφάλιση της ουδετερότητας, στον συντονισμό της διαδικασίας, στην δημιουργία του συναινετικού κλίματος, στην εκπόνηση, μη δεσμευτικού, σχεδίου, για την επίλυση της διαφοράς και την σύνταξη των σχετικών πρακτικών συμβιβασμού, εφ’ όσον αυτός επιτευχθεί.

 

2.-Απόπειρα Συμβιβασμού με την μεσολάβηση του Συμβουλίου Εναλλακτικής Επίλυσης και διαμεσολαβητή δικηγόρου, συνεργάτη του Γραφείου.

Στην διαδικασία αυτή το Συμβούλιο Εναλλακτικής Επίλυσης, από κοινού με τον  δικηγόρο μεσολαβητή ή δικηγόρο διαμεσολαβητή, θα επιχειρήσουν, με μη δεσμευτικές εισηγήσεις τους, να βοηθήσουν τα μέρη για την επίτευξη επωφελούς για τα μέρη και νομικά ασφαλούς συμβιβασμού.

Το Συμβούλιο Εναλλακτικής Επίλυσης και ο μεσολαβητής δικηγόρος ή ο δικηγόρος διαμεσολαβητής δεσμεύονται και εφαρμόζουν όλους τους κανόνες που ισχύουν για την διαδικασία της διαμεσολάβησης, δύνανται ωστόσο να υποβάλλουν στα μέρη, μη δεσμευτικές προτάσεις.

Ο δικηγόρος μεσολαβητής η ο δικηγόρος διαμεσολαβητής, από κοινού με το Συμβούλιο Εναλλακτικής Επίλυσης, θα συνδράμει τους πληρεξούσιους δικηγόρους των μερών, να επιχειρήσουν την επίτευξη του συμβιβασμού, υποβάλλοντας μη δεσμευτικές προτάσεις για το περιεχόμενο της διαφοράς και την ενδεικνυόμενη διαδικασία  

Η συνδρομή του Συμβουλίου Εναλλακτικής Επίλυσης, συνίσταται, στην  διασφάλιση της ουδετερότητας, στην επιτάχυνση της διαδικασίας, την νομική ασφάλεια της επιδιωκόμενης συμφωνίας, στον συντονισμό της διαδικασίας, στην δημιουργία του συναινετικού κλίματος, στην εκπόνηση, μη δεσμευτικού, σχεδίου, για την επίλυση της διαφοράς και την σύνταξη του πρακτικού συμβιβασμού, εφ’ όσον αυτός επιτευχθεί.

Κατά την διαδικασία της απόπειρας συμβιβασμού εφαρμόζονταιι όλοι οι κανόνες και οι διασφαλίσεις, που έχουν εφαρμογή κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης.

  Τα μέρη παρίστανται με τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή διά των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, ενώ  η απόπειρα συμβιβασμού επιχειρείται με την επίβλεψη του Συμβουλίου Εναλλακτικής Επίλυσης, το οποίο είναι δυνατόν να υποβάλλει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις για την επίλυση της διαφοράς και την διαδικασία που ενδείκνυται να ακολουθηθεί για την επίτευξη του δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού.

Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης, εισηγείται, στα μέρη, την δομή και το περιεχόμενο του πρακτικού συμβιβασμού, που θα επιλεγεί από αυτά, αναλόγως του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, σε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του.

Η απόπειρα συμβιβασμού είναι δυνατόν να πραγματοποιείται σε εφαρμογή σχετικής ρήτρας, που περιλαμβάνεται σε σύμβαση, είτε δυνάμει μεταγενέστερης συμφωνίας.                                                                                                                                                                                                                  Το Συμβούλιο κατά την διαδικασία της απόπειρας συμβιβασμού τηρεί τους  κανόνες του Κώδικα περί Δικηγόρων, τους κανόνες δεοντολογίας, των διατάξεων των νόμων 3898/2010 και 4640/2019 και τον Κανονισμό Δεοντολογίας του Γραφείου.

 

Περισσότερα
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards