Διαδικασία

Αυτή η ανάρτηση είναι επίσης διαθέσιμη σε: English (Αγγλικα) Français (Γαλλικα)

 

Η προβλεπόμενη διαδικασία, που προηγείται της διαμεσολάβησης, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Αίτηση  διαμεσολάβησης,  η οποία πέραν του προσδιορισμού της διαφοράς ή των διαφορών και την αναφορά των αναγκαίων μερών για την επίλυση της, περιλαμβάνει την γνωστοποίηση των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Ενημερωτικό Σημείωμα   των πληρεξουσίων των μερών, αναφερόμενο και στις υφιστάμενες παραγραφές και αποσβεστικές προθεσμίες για τις συναφείς με την διαφορά αξιώσεις.(άρθρο 3  εδ 2 Ν 4640/2019)

Αποδοχή της υποθέσεως από το γραφείο

Σύμβαση ανάθεσης και ανάληψης εντολής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του γραφείου και του εντολέα

Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας και Απορρήτου, μεταξύ όλων των συμμετεχόντων

Διορισμός διαμεσολαβητή ή διαμεσολαβητών

Σύμβαση Εντολής Διαμεσολάβησης μεταξύ διαμεσολαβητή και εντολέα.

Πρακτικό Διαμεσολάβησης, άρθρο 8 Ν 4640/2019

Κατάθεση του Πρακτικού στην γραμματεία του Δικαστηρίου που υπάγεται η διαφορά

Λήψη απογράφου, ατελώς ή τίτλου για την εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης

Ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό διαμεσολάβησης που πρέπει να περιέχει:

α) το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαμεσολαβητή,

β) την ημερομηνία και τον τόπο, που έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση,

γ) τα πλήρη στοιχεία των μερών, που προσέφυγαν στη διαμεσολάβηση και τα ονόματα των νομικών παραστατών τους,

δ) αναφορά στη συμφωνία ή τον ειδικότερο τρόπο με τον οποίο τα μέρη προσέφυγαν στη διαμεσολάβηση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν 4640/2019,

ε) τα πλήρη στοιχεία τυχόν άλλων προσώπων, που μετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και

στ) τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα μέρη κατά τη διαμεσολάβηση ή τη διαπίστωση περί μη επίτευξης συμφωνίας.

-.Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης, το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους νομικούς παραστάτες τους.

-Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο από τον διαμεσολαβητή.

-Κάθε μέρος δύναται να καταθέσει το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας, οποτεδήποτε, στη γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

-Μετά την κατάθεση του πρακτικού στο Δικαστήριο, η άσκηση αγωγής για την ίδια διαφορά είναι απαράδεκτη στο μέτρο που το αντικείμενό της καλύπτεται από τη συμφωνία των μερών, τυχόν δε εκκρεμής δίκη καταργείται.

-Κατά την κατάθεση προσκομίζεται παράβολο ποσού πενήντα (50,00) ευρώ, το ύψος του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

-Η δαπάνη για το παράβολο βαρύνει τον καταθέτη, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

-Στη διαδικασία διαμεσολάβησης τα μέρη παρίστανται μαζί με το νομικό παραστάτη τους, εξαιρουμένων των υποθέσεων των καταναλωτικών διαφορών και των μικροδιαφορών, στις οποίες επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των μερών.(άρθρα 2 εδ 4,5 εδ 1,7 εδ 5,Ν 4640/2019)

-Στη διαδικασία δύναται να μετέχει και τρίτο πρόσωπο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε συμφωνία με τα μέρη και τον διαμεσολαβητή.

-Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαμεσολάβησης.

-Ο διαμεσολαβητής είναι ένας (1), εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως ότι, οι διαμεσολαβητές θα είναι περισσότεροι.

-Σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας των μερών, σχετικά με την επιλογή διαμεσολαβητή, κάθε μέρος επιλέγει τον διαμεσολαβητή  που επιθυμεί, και η διαδικασία πραγματοποιείται με δύο διαμεσολαβητές.

-Σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτυγχάνεται διορισμός των διαμεσολαβητών, ο διαμεσολαβητής ή οι διαμεσολαβητές επιλέγονται από το Συμβούλιο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών του γραφείου.(εδ 2 άρθρου 5 Ν 4640/2019)

-Ειδικά για την αρχική υποχρεωτική συνεδρία , σε περίπτωση μη συμφωνίας των μερών για την επιλογή διαμεσολαβητή, η επιλογή γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης ,μετά από αίτηση του επισπεύδοντος. (εδ 1 άρθρου 7 Ν 4640/2019)

-Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζονται από τον διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη.

-Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αμφότερων των μερών και του διαμεσολαβητή στον ίδιο τόπο και χρόνο, η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα άλλα μέρη της διαφοράς.

-Ο διαμεσολαβητής δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικοινωνεί με καθένα από τα μέρη και να τα συναντά, χωριστά η από κοινού.

-Πληροφορίες, που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές του με το ένα μέρος, δεν γνωστοποιούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του μέρους που τις έδωσε.

-Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει κατ’ αρχήν εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως.

-Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Την ίδια υποχρέωση έχει και οποιοσδήποτε τρίτος συμμετέχει στη διαδικασία.

-Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η γνωστοποίησή του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 Ν 4640/2019 ή αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης.

-Εφόσον η διαφορά αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων ή σε διαιτησία, ο διαμεσολαβητής, τα μέρη, οι νομικοί παραστάτες αυτών και όσοι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαμεσολάβησης δεν εξετάζονται ως μάρτυρες και εμποδίζονται να προσκομίσουν στοιχεία που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης ή έχουν σχέση με αυτήν, ιδίως, να αναφερθούν στις συζητήσεις, δηλώσεις και προτάσεις των μερών, καθώς και στις απόψεις του διαμεσολαβητή, παρά μόνο εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους δημόσιας τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία των ανηλίκων ή για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική ακεραιότητα ή η ψυχική υγεία προσώπου.

-Ο διαμεσολαβητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπέχει αστική ευθύνη μόνο για δόλο.

-Ο διαμεσολαβητής αμείβεται με ωριαία αντιμισθία και για 24 κατ΄ ανώτατο όριο ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος προετοιμασίας του για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Τα μέρη και ο δια-μεσολαβητής μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικό τρόπο αμοιβής.
-Η αμοιβή του διαμεσολαβητή βαρύνει τα μέρη κατ΄ ισομοιρία, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Κάθε μέρος βαρύνεται με την αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του.(Ν.3898/2010 άρθρο 12)

Περισσότερα
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

newspaper templates - theme rewards